سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

تیم ناظر و مشاورین

1- تفکیک وظایف ناظر از وظایف مشاورین کافرما

2- کمک‌گیری از مشاورین متخصص برای مهیاسازی شرایط جذب ERP

3- کمک‌گیری از انواع مشاوران آموزشی برای ارتقاء اندازه آمادگی کارفرما

4- کمک‌گیری از انواع مشاوران مدیریتی و انجام طرح های بهبود

5- مدیریت کامل پروژه با تکیه روش‌های استاندارد (BMBOK) توسط ناظر پروژه

6- ایجاد هماهنگی و یکپارچگی فکری بین تیم‌های کارفرما، مجری، ناظر و مشاورین

2-12-4- کاربران سیستم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- ضرورت بسترسازی فرهنگی

2- برنامه‌ریزی آموزشی گسترده و قوی در زمینه‌های خدمات مدیریتی، انفورماتیکی و انگیزشی

3- برنامه‌ریزی آموزشی تخصصی موضوعی (مثال: آموزشABC برای صاحبان فرایندهای مرتبط با فرایندهای مالی)

4- تعیین درست کاربران اصلی (Power User) و تعیین حداقل یک قائم‌مقام تمام وقت برای هر یک از آنان

5- آماده سازی کاربران سیستم‌ها و مهیاسازی محیط کار برای حذف مقاومت پیش روی تغییر

2-13- عوامل موفقیت ERP

 • چشم اندازی را ایجاد کنید
 • برگشت سرمایه بکاررفته را درک کنید
 • تلاشهایتان را اولویت بندی کنید.
 • لازم و ملزومات یسستم را بشناسید
 • فرایند ها را یکپارچه کنید
 • اجرا را کنترل کنید
 • تغییرات را کنترل کنید

2-14- علت های شکست پروژه های ERP

 1. مقاوت افراد برای بهره گیری از نرم افزار
 2. تخمین نادرست سطوح منابع مورد نیاز جهت اجرای سیستم
 3. توجه نزدیک بینانه به پروژه

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
 • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
 • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

 1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
 7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد