سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات

3-5-1. منابع داده­ها

3-5-2. ابزار گردآوری داده­ها

رایج ترین ابزارگردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه می باشد. ابزار مورد بهره گیری در این پژوهش یک پرسشنامه24 گویه ای که موردتأییداستادراهنما ومشاورقرارگرفته می باشد می باشد. سؤالات پرسشنامه به صورت بسته و پنج گزینه ای و در قالب طیف لیکرت طراحی شده می باشد.

داده­ها و اطلاعات جمع­آوری شده از محیط بوسیله ابزارهایی از قبیل پرسشنامه مورد مطالعه و تشریح قرار گرفتند.

 

 

 

 

 

3-6- روایی و پایایی[1]

مقصود از روایی یا اعتبار آن می باشد که وسیله اندازه‌گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را بسنجد. به بیانی دیگر، مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد می‌تواند خصیصه مورد نظر را بسنجد(سرمد و دیگران، 1385، 170).

در این پژوهش برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه ،مطالعه اولیه پرسشنامه این پرسشنامه بصورت آزمایشی بین 30 نفر از مدیران و کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران توزیع گردید و باتوجه به نظرات آنان درموردسؤالات پرسشنامه و بانظرات استادراهنماومشاورروایی محتوایی این پرسشنامه تأییدشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-6-1- آلفای کرونباخ

پایایی ابزار بیانگر اندازه ثبات و تکرارپذیری نتایج می­باشد. از عمده­ترین روش­های مورد بهره گیری در تعیین پایایی روش آلفای کرونباخ می­باشد که در پژوهش حاضر نیز از این روش بهره گیری شده می باشد. فرمول محاسبه آن به تبیین زیر می باشد:

[1]. Validity & Reliability

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد