تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیت های پژوهش

به دلیل حساسیت مقامات جمهوری آذربایجان امکان مطالعات میدانی در محدوده ی تالش شمالی که در این کشور قرار دارد میسر نیست و هر گونه اقدام علمی به مثابه کنشی سیاسی برای تجزیه منطقه تالش تلقی می گردد.از سوی دیگر ترجمه و دسترسی به همه ی منابعی که به زبان روسی در این خصوص نوشته شده مقدور نیست و منابع آذری اغلب از دقت کافی و بی طرفانه  در مورد مسئله تالش برخوردار نیستند. همچنین نبود آمار دقیق و غیر مغرضانه در مورد جمعیت، تعداد گویشوران به زبان تالشی و…. از محدودیت های این پژوهش اند.

1-9-سازماندهی پژوهش

این پژوهش در 5 فصل تدوین گشته می باشد، در فصل نخست کلیات پژوهش اظهار گشته و شامل اظهار مسئله فرضیات ، ضرورت پژوهش، محدودیتها، و … آمده می باشد، در فصل دوم قوم و سرزمین تالش اجمالا معرفی گشته می باشد و سیمایی کلی از جغرافیا و قوم مورد پژوهش در اختیار قرار گرفته می باشد. در فصل سوم به گونه مفصل به جغرافیای سیاسی تالش از دوره ی صفویه تا عصر حاضر پرداخته شده می باشد که دو قرن بعد از دو نیم شدن منطقه تالش پس از عهدنامه گلستان به گونه مجزا تحت دو عنوان تالش شمالی و جنوبی مطالعه گشته می باشد.در فصل چهارم وضعیت فرهنگی، سیاسی،اجتماعی، مذهبی و اقتصادی تالش در دو سوی مرز اظهار گشته تا شباهتها و تفاوتهای حاکم بر فضای زندگی قوم تالش و جغرافیای سرزمینشان در دو سو عیان گردد.در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل داده پرداخته شده و نتیجه گیری انجام گشته می باشد.

1-10-محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی

محدوده مورد مطالعه مربوط به منطقه تالش می باشد که به حدود و صغور آن در فصل دو این پایان نامه تصریح شده می باشد و محدوده زمانی مربوط به  دو قرن جدایی سیاسی و دو تکه شدن این ناحیه یعنی از 1813تاریخ عقد عهدنامه گلستان تا 2013 می باشد. البته در فصل  سوم نگاهی به دوره ی پیش از جنگ های ایران و روسیه و وضعیت تالش در دوره ی صفویه نیز گشته می باشد تا پس از بدست آمدن نگاهی روشن از وضعیت قوم و سرزمین تالش در زمان یکپارچکی مطالعه وضعیت این قوم و تفاوت های ایجاد شده در دو قرن پس از تجزیه سرزمینشان  ملموس تر گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال 1:

شباهتهای و تفاوتهای جغرافیای سیاسی قوم تالش در سوی مرز چیست  و تحولات جغرافیای سیاسی ِاین قوم را به چه سمتی سوق می دهد ؟

سوال 2:

فضای فرهنگی و سیاسی متفاوت در دو سوی مرز چه تغییرات هویتی را موجب گشته می باشد؟

در این پایان نامه ضمن کوشش برای پاسخگویی به دو سوال اصلی فوق کوشش خواهد گردید به پرسشهایی نظیر آن چیز که در ذیل می آید پرداخته گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تقسیمات جغرافیای سیاسی منطقه تالش در دو سوی مرز چیست ؟بسته شدن و باز شدن مرز در دوره های مختلف تاریخی چه تاثیری بر مراودات فرهنگی اقتصادی تالشان دو سوی مرز داشته می باشد ؟هم گرایی فرهنگی و مذهبی تالشان جمهوری آذربایجان با ایران چه تاثیری بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دارد؟ منطقه شمالی تالش چه اهمیت استراتژیکی برای ایران ، آذربایجان و ارمنستان در قفقاز جنوبی دارد؟ تفاوتها ی ایجاد شده بر اثر جدایی سیاسی در منطقه تالش چه تاثیری بر گرایشات تالش ها در دو سو دارد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه