تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

بلوارهای اولیه در جهان

این اصطلاح نخستین بار زمانی به کار رفت که لوئی چهاردهم در نیمه دوم قرن هفدهم (حدود 65 سال بعد از احداث چهارباغ اصفهان) دستور احداث بلوار را در محل دیوار دفاعی پاریس که برچیده شده بود صادر نمود. بلوارهای اولیه مانند خیابان درختی های ما و چهارباغ ها معبری مشجر و سرسبز برای گردش پیاده ها بودند. هرچند تا ظهور خودرو، پای کالسکه و درشکه نیز به این مکان باز شده بود اما همچنان محل گردش، دیدن و دیده شدن باقی ماند. نه فقط از عناصر سبز آن کاسته نشد بلکه مرور زمان باعث رشد درختان و سرسبزی بیشتر بلوارها نیز گردید. (Jacob,2007,16)

اطراف این بلوارها عناصر درشت دانه ای با ساختمان یادمانی قرار گرفتند که مظهر شکوه و قدرت     دولت های اقتدارگرا و کوشک های ثروتمندان زمان شدند.  تنها تفاوت عمده ای که در طول دو قرن در حال و هوای بلوار حادث شده بود، پیدایش بعضی محورهای مستقیم در کنار آن بلوارهای حلقوی بود. در دهه های اول قرن بیستم نیز پای خودروهای شخصی به بلوار باز گردید اما نتوانست جو حاکم بر آن را که تفرجگاه شهروندان بود تضعیف نماید.

شهرسازی مدرنیستی، بالاخص پس از منشور آتن، بر اساس عملکردگرایی صرف خود و تقدس واهی که برای خودرو و سرعت قایل بود، ارزش بلوار را تخطئه کرده و آن را به یک راه شهری که در واقع کریدورهای حرکتی برای خودرو بودند جایگزین نمود (پاکزاد،1391،187). جالب توجه آن که این امر به استثنای مواردی معدود باعث تبدیل بلوارها به راه شهری نشد اما از طرف دیگر بلوار جدیدی ساخته نشد. راه های شهری در نقاط دیگر احداث شدند و بلوارهای موجود نیز به حیات شهری خود ادامه داده و به صورت محورهایی سبز و تفریحی باقی ماندند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
  • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
  • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه