تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

قسمتی از متن پایان نامه :

فضای شهری: فضای شهری مانند عناصر بافت شهری می باشد که در ادوار مختلف به همراه تاریخ یک ملت به وجود می آید، شکل می گیرد و دگرگون می گردد. (پ.بقائی، ه.اخوت، م.انصاری، د.فرقانی، ص 42،1390)

فضای شهری درواقع چیزی نیست جزء فضای زندگی روزمره  شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه و ناآگاهانه در طول راه از منزل تا محل کار ادراک می گردد(پاکزاد،1376،32). همچنین فضای شهری ساختاری سازمان یافته و واجد نظم که بصورت بستری کالبدی برای فعالیت های انسانی درآمده و قابلیت حمل روابط اجتماعی و اهداف فرهنگی را داراست (شیخی،1380).

فضای باز شهری: به فضایی گفته می گردد که داخل محدوده اراضی شهری واقع و دارای کاربری تعریف شده باشد. این فضا بایستی قابل دسترس بوده و توسط یک نهاد مسئول اداره گردد و یا تحت نظارت باشد. (Woolley، 2003)

 

فضای سبز شهری: فضای سبز شهری بخشی از فضای باز شهری می باشد که عرصه های طبیعی یا اغلب مصنوعی آن زیر پوشش درختان، درختچه ها، بوته ها، گلها، چمن ها و سایر گیاهانی می باشد که بر اساس نظارت و مدیریت بشر، با درنظرگرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاه شهروندان، حفظ و نگهداری یا احداث می گردد. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،1380)

به گونه کلی رستنی های سبز روی زمین را به دو صورت طبیعی و مصنوعی تقسیم می کنند:

الف: فضاهای سبز طبیعی شامل چمنزارها و جنگل ها

ب: فضاهای سبز مصنوعی. (آشنایی با فضای سبزشهری، شماره 4 ،137)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
  • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
  • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه