تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

سرانۀ زمین:

سرانۀ زمین ، عبارت از مقدار زمینی می باشد که بطور متوسط از هر یک از کاربریها ی شهر به هر نفر از جمعیت آن می رسد . تعیین سرانۀ زمین برای آینده شهر بایستی بر اساس بسیاری از خصوصیات شهر و جمعیت شهری بنیان گیرد و به مرحله پیشنهاد برسد . در تعیین سرانه ها چند عامل بسیار مهم دخالت دارند که عبارتند از : تعیین قیمت زمین ،نوع دآرمد مردم ،امکانات گسترش شهر ،جایگاه اقلیمی و طبیعی محل ،مسائل اجتماعی ، و آداب و رسوم ،احتیاجات جمعیت به تأسیسات رفاهی ،نوع معیشت ، تکنولوژی ساختمان ، و امثال آن آنها .تعیین سرانۀ زمین در ارتباط با نوع تراکم های پیشنهادی قرار دارد و در ارتباط با آن نسبت به هریک از کاربری های شهری سرانه ای مشخص مطرح می گردد .(شیعه ، 1389 ، ص 160)

 

2-18- سرانۀ های شهری ومسکونی:

سرانۀ زمین رایطه مستقیمی با تراکم دارد .یعنی مقیاس مورد مطالعه را جهت سنجش تراکم ، یک هکتار در نظر بگیریم همیشه بایستی مضروب مقدار سرانۀ زمین و اندازه تراکم ، به ده هزار متر مربع (یک هکتار) برسد .بنابر این هراندازه که مقدار تراکم بیشتر باشد . مقدار سرانۀ زمین کمتر می باشد و بالعکس .سرانۀ می تواند خالص و ناخالص باشد . مقصود از سرانۀ مسکونی مقدار زمینی می باشد که از جمع اراضی مسکونی بطور متوسط به هر یک از ساکنین می رسد .و معمو لاً مقیاس اندازه گیری متر مربع می باشد . درحالیکه سرانۀ شهری که یک نوع سرانه ناخالص مسکونی می باشد ، عبارتست از سرانه ای که از هریک از کاربریهای شهری اعم از مسکونی ، اداری ، آموزشی ، اداری ،تفریحی ،درمانی ، راه وامثال آنها بطور متوسط و بر حسب متر مربع به هریک از شهرنشینان می رسد . (همان ،1389 ،ص 163 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد