تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه پخش و سازمان فضائی جغرافیائی: 

بسیاری از جغرافیای دانان ،به هنگام  شناخت سازمان و نظام فضای جغرافیائی ،روی حوزه های کانون برخورد فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،همچنین حوزه های پیرامونی ومیزان ارتباط وپیوستگی با یک سیستم تأکید می کنند،درهمان حال،اثرات متقابل عناصر سیستم رادرکل سیستم موردتوجه قرارمی دهند. همه سیستمهای دارای کانون برخورد ویا مراکز فعالیت می باشند .پاره ای ازحوزه ها با کانون برخورد،ارتباط قوی دارند وبرخی دیگر ارتباط ضعیفی را نشان می دهند. حوزه هائی با کانون برخورد فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ارتباط ضعیفی داشته باشد به عنوان حوزه های پیرامونی و یا نواحی مرزی خوانده     می گردد . پس درجغرافیای کاربردی ،به هنگام بکارگیری سیستمها ،نقاط ویژه ای،دارای تأثیر یا کارکرد کانونی می باشد.(همان ،1385 ص 122)

 

2-27- مکتب ساختارگرایی و جغرافیای شهری:

جغرافی دانان این مکتب معتقدنددر علم جغرافیا و جغرافیای شهری ،پدیده های گوناگون فضای زندگی را نمی توان به گونه جداگانه و مستقل از یکدیگر مطالعه نمود ؛بدین سان که در این علم ،هر پدیده ای با در نظر داشتن مجموعه پدیده ها که پدیده مورد بحث ما (شهر )نیز جزیی از آن می باشد مطالعه می گردد .در واقع در مکتب ساختار گرایی ، پدیده های جغرافیایی یا شهری به صورت مجزا در کنار هم قرار نمی گیرد ،بلکه هر پدیده جغرافیا ی شهری جزئی از کل ساختاری می باشد و تنها در دورن این ساختار می توان آن را تحلیل نمود؛ زیرا کل ساخت فضای زندگی بر هر پدیده جغرافیای شهری اثر می گذارد؛ به بیانی دیگر هر موضوع جغرافیای شهری را با در نظر داشتن موضوعات و پدیده های دیگر در درون یک ساخت جغرافیایی  می توان مطالعه نمود . در مکتب ساختار گرایی ،شهر ها و پدیده های شهری ،بخشی از یک جامعه وسیع تر به شمار می رود و برای شناخت عمیق تر و منطقی تر مسائل شهری ،بایستی کل جامعه که شهر نیز جزئی از آن می باشد مورد مطالعه قرار گیرد .به بیانی دیگر شهر و موضوعات شهری بایستی با در نظر داشتن کل جامعه و به صورت یکپارچه مورد مطالعه قرار گیرد در جغرافیای شهری ،در داخل مکتب ساختاری – ساخت گرایی ، اکثراً با دو نوع توجه روبرو هستیم :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-نظری که در آن ، گونه های نهادی و سازمانهای مختلف ،از عوامل اصلی در شکل گیری شهرها شناخته می گردد و مورد تأکید و مطالعه قرار می گیرد .

2-توجه سوسیالیستی به شهر ، بدین سان که بین ساختهای اقتصادی طبقات اجتماعی و تولید و مصرف در فضای شهری همواره روابط محکمی هست .(شکوئی ، 1385، صص 124-123)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه