تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

استاندارهای شهری:

در سطح کشورما،استاندارهای و معیارها مشخصی به مقصود تعیین همۀ سرانه های شهری ارائه نگردیده می باشد.ازطرفی، بهره گیری از استاندارهای کشور های دیگر نیز در زمینۀ تأسیسات مختلف شهری مانند مسکونی ،آموزشی ، درمانی و امثال آن ، به دلیل مغایر بودن شرایط آنها از نظر آب و هوایی ،ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی،درآمد ،ابعاد و اندازه های خانوار و امثال آنها ،خالی از اشکال نمی باشد.از آنجا که شرایط زندگی شهری در نواحی گوناگون با یکدیگر تفاوت اساسی دارد ،معیارها و اندارۀ سرانه های شهری در یک شهر از ایران نیز نمی تواند قابلیت اجرایی برای شهرهای دیگررا داشته باشد.(شیعه ،1389 ،ص 172)

 

2-23- سطوح آموزشی و تقسیمات کالبدی شهر:

این اراضی بسته به سلسله مراتب خدمات شهری با در نظر داشتن رده های مختلف کاربری آموزشی به احداث ساختمانهای آموزشی اختصاص دارد فعالیت مجاز دراراضی آموزشی دررده های مختلف به تبیین زیر می باشد.

 الف) اراضی آموزشی در رده محله :

شامل مهد کودک ، ،پیش دبستانی ،مدرسه ابتدایی ،مدارس راهنمایی ،دبیرستانها

ب) اراضی آموزشی در رده ناحیه:

شامل کلاسهای نهضت سواد آموزی ،مراکز آموزش حرفه ای و هنرکده ها

ج) اراضی آموزشی دررده  منطقه :

شامل مدارس اسلامی ، مؤسسات آموزش زبان فارسی و هنرستان صنعتی

د) اراضی آموزشی در رده حوزه :

شامل مدارس ویژه نابینایان یا مدارس ویژه معلولین کر ولال و مدارس ویژه سایر معلولین

ه) اراضی آموزش در رده شهر وفراتر :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شامل مدارس خارجیان مقیم تهران و مدارس ویژه کودکان استثنایی (رضویان 1381،ص 144)

2-24- سرانۀ آموزشی:

استانداردهای سرانۀ  آموزشی به نسبت جمعیت شهرها در کشور های مختلف با یکدیگر فرق می کند. به عنوان مثال ،حدمتوسط سرانه آموزشی برای کودکستان 5/2تا 4مترمربع با 5متر فضای بازبرای هر کودک،برای دبستان 5/6متر مربع زیر بنا و 5/6متر مربع زیر بنا و 5/6متر مربع فضای باز درمقابل هردانش آموز دبیرستانی درنظر گرفته می گردد طبق همین ضوابط ،فاصلۀ مناسب وحوزۀخدماتی واحد های آموزشی به نسبت واحد های مسکونی 200 تا 300 متر برای کودکستان ،500تا 700 متر برای دبستان و 1500 تا 2000متر برای دبیرستان پیشنهاد شده می باشد .(شیعه ،1389 ،ص 174)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه