تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

فضای جغرافیایی :

جغرافی دانان مفهوم فضا را به دو صورت بکار می برند :

1-فضای طبیعی که بر آن قوانین طبیعی حاکمیت دارد .

2-فضای اجتماعی که نتیجه کارکرد فعالیتهای انسانی می باشد و از قوانین اجتماعی تبعیت می کند .

در جغرافیا ،فضای جغرافیایی ،شامل فرایند های طبیعی تغییر یافته به وسیله بشر ،شرایط اجتماعی تولید و تقسیم اجتماعی کار در یک (منظم ) می باشد . در واقع فضای جغرافیایی ،بخشی از سطح زمین می باشد که به همراه درون مایه مادی و اجتماعی به وجود می آید .از این رو ،فضای جغرافیایی ،شامل طبیعت و همه منابعی می باشد که می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم با نیازهای انسانی بر خورد کند و چهره جدیدی از سطح زمین بسازد .بدینسان که فضای جغرافیایی ،یک حوزه زیستگاهی می باشد که شرایط طبیعی و ساختار اجتماعی جامعه شکل می گیرد . در واقع ،فضای جغرافیایی ،از مجموعه واقعیتهای عینی در بخشی از سطح زمین به وجود می آید و از شرایط خاصّی تاثیر می پذیرد .(شکوئی ،1385 ،ص118)

 

2-3- سازمان اجتماعی وسازمان فضایی:

جغرافیا نه تنها عینیت پدیده های مکانی– فضایی را مطالعه می کند بلکه روابط بین آنها را نیز در بستر زمان با در نظر داشتن شرایط طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی مکان مورد مطالعه قرار می دهد . در این مسیر ،جغرافیا از علوم قانونمند (سیستماتیک)کمک فراوان دریافت می کند و خود نیز بسوی جغرافیای قانونمند حرکت می کند . همبستگی بین واقعیتهای عینی که تحت تاثیر شرایط ناحیه ای شکل می گیرد بخش مهمی را در جغرافیا بنیان می نهد و تفاوتهای مکانی را در سطح زمین موجب می گردد .بدینسان که در جغرافیا ،تفسیر واقعیتهای عینی با تأثیر پذیری آنها از افتراق مکانی ،شالوده علم جغرافیا را تشکیل می دهد .

سازمان فضایی زیستگاههای انسانی ،شهری و ناحیه ای ،نتیجه مستقیم فرایند های اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و نهادی می باشد در واقع این فرایند های فضایی نیستند. از طرفی ،عملکرد های محض سیاستهای ساختاری ،بدون فقدان درونمایه فضایی ،لاجرم به مسائل مهم تبعی می انجامد . مثلاً تخریب و پاکسازی آلونکها در بخشی از شهر ،نمی تواند به حذف مسائل مربوط به فقر و واحدهای مسکونی محقّر بیانجامد که متأسفانه اغلب آنها تغییرات ساختاری همراه نمی باشد.درنتیجه ، درجهان سوم ، برنامه ریزی های توسعه، فرجام مطلوبی را نشان نمی دهند .

هر سازمان اجتماعی ازکارکرد های سیاسی و فرایندهای اجتماعی ،نهادی و اقتصادی شکل می گیرد. درشکل گیری سازمان اجتماعی، سهم نیروهای سیاسی بیشتر می باشد.هدف اصلی هرسازمان اجتماعی ،عملکرد بهینه جامعه انسانی می باشد وسازمان فضایی از طریق روابط اجتماعی به وجودمی آید.(همان، 1385 ،ص120-118)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه