تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربری زمین:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بطور کلی کاربری زمین land use عبارت می باشد از شناخت وضع موجود و پراکندگی انواع فعالیتهای شهری مانند مسکونی ، درمانی ، معابر آموزشی تجاری و اداری ، ورزشی وغیره تعیین نسبت هر یک ازکاربری ها از کل مساحت شهر و اینکه هریک از فعالیت ها درچه مقیاس واندازه و به چه صورت در سطح شهر پراکنده شده اند.ارتباط آنها با یکدیگر چیست و تا چه حد این ارتباطات منطقی و صحیح می باشد. (رضویان ،1381،ص 33)

                                                                                                                                            2-5- برنامه ریزی کاربری زمین:

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه سلسله اقداماتی نظام یافته می باشد که برای رفع نیاز های مادی و فرهنگی بشر که به نوعی با زمین مرتبطند انجام می شود. (مهدیزاده ،1379، ص 77)

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، ساماندهی مکانی وفضایی فعالیتها و عملکردهای شهری براساس  خواسته هاونیازهای جامعه شهری می باشد وهسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد.(سعیدنیا،1378 ،ص 13)

برنامه ریزی کارربری اراضی شهری،مجموعه ای از فعالیت های هدفمندکه محیط مصنوع را سامان  می بخشد و درحد نیاز ،خواسته ها و نیازها ی جوامع شهری را در بهره گیری از اراضی فراهم می آورد.( حسن پور ، جزوه درس کار بری اراضی ،1391 ص1)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه