عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه ها:

2-26 -1- نظریۀ مکان مرکزی والتر کریستالر:

یکی ازعلمی ترین ساخت سکونتگاهها که دربیشتر موارد برنامه توسعه اجتماعی ، اقتصادی کشورها و نواحی را تحت تأثیر قرار داده، نظریه مکان مرکزی والتر کریستالر می باشد. دراین نظریه بیشتر از نظریه های علمی فون تونن(کاربری زمینهای کشاورزی)، آلفرد وبر (مکان گزینی صنعتی ،1909)و انگلندر(کرایه حمل و نقل ،1942) بهره گرفته شده می باشد .هدف اصلی نظریه مکان مرکزی تبیین تبیین سازمان فضایی وحوزه نفوذ آنهاست .(شکوئی ،1385 ،ص 379 – 380 )

طبق این نظریه که در نواحی هموار آلمان جنوبی و به سال 1933 درکتابی به همین نام مطرح گردید ، فضا به عنوان موجودیتی پیوسته وهمگون درنظر گرفته می شودکه طی آن شبکه شهرها درارتباط با خدمات و یا داد وستد به نظامی سلسله مراتبی تقسیم می گردد .پس اظهار یک ناحیه وشهر مرکزی واقع درآن پیوندهای تکمیل کنندگی هست.

به تعبیری بر اساس این نظریه هر مکان مرکزی با تولید و توزیع هر چه بیشتر کالا و خدمات در حوزه های اطراف یا منطقه نفوذ به تحکیم جایگاه مرکزی خود می پردازد .از این رو مکان هایی که موفقیت مرکزی پیدا می کنند بخش خدمات را درخود متمرکزخواهند نمود . برابر این نظریه سطوح مختلف مرکزیت یا سلسه مراتب شهری به ترتیب عبارتند از:

میدان خرید ، مراکز اداری ، مرکز بخشی ، مرکز شهرستان ، مرکز فرمانداری شهر بزرگ استان ، این سلسله مراتب سکونت گاهی درعرضه به منطقه نفوذخود همواره ازیک نظم ویژه تبعیت می کند. (مراد پور، 1387 ص19)

 2-26-2-نظریهبخش تورستن گراسترند :

    تئوری پخش یا ترواش ،آغاز به وسیلهگراسترند وهمکاران وی به جامعه عرضه گردید.این جغرافی دان ،شش عامل را در تحلیل طریقه فضای جغرافیائی در ارتباط با تئوری تراوش به تبیین زیر مؤثر می داند :

  • اولین عامل ،حوزه یا محیطی می باشد که درآن طریقه پخش یا تراوش ظاهر می گردد .این محیط جغرافیایی ممکن می باشد دارای شرایط طبیعی یکنواختی باشد ویاچهره جغرافیائی پرتضادی را تشکیل دهد.
  • عامل دوم ،زمان می باشد که ممکن به صورت مداوم در آید ویا دوره های جدا از هم داشته باشد . نظیر روزها و سالها ،هاگراسترند نقطه آغاز و تکوین پدیدهها را با نشان می دهد و دوره های توالی آن را با   اظهار می کند.
  • سومین عامل ،در روندپخش ،موضوع بخش می باشد .موضوع پخش ممکن می باشد امراض واگیر ،نوآوریهای کشاورزی وتکنولوژیکی ، جمعیتها ،پیامها ،رفتارها ،مدل های لباس ،دستگاههای و یدیو و نظاهر اینها باشد.موضوعات پخش ، از نظر پخش ،از نظر درجه سازش پذیری ،ارتباط پذیری و اندازه سهولت دسترسی با یکدیگر تفاوت پیدا می کنند.
  • مبدأ پخش ،مکانهای مختلف جغرافیائی می باشد که تحت شرایط ،خاستگاه پدیده هاو نوآوریها      می باشد.
  • مقصد پخش، مکانهائی می باشد که موضوع پخش با جریان مداوم به این مکانها می رسد .
  • مسیرحرکت پدیده ها ،تحت شرایطی ،موضوع پخش درمسیرهای ویژه ای جریان می یابد تا به مقصد برسد .(شکوئی ،1385 ،صص117-115)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه