تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

جهان وطنی : تئوری “جهان وطنی” به معنای نفی قبح تسلط اجنبی و کفار

ناسیونالیزم به منزله نادیده انگاشتن ظرفیت اسلامی می باشد و تئوری جهان وطنی به منزله نادیده انگاشتن توطئه استکبار در استثمار سرزمین های مادری می باشد(سلب ملیت) و به فرآیند”گلوبالیزیشن” آمریکایی شدن جهان کمک می کند.

3-8-بعضی از جزئیات ایدئولوژیک بهائیت:

1-ترک تقلید ، برای معارضه با مرجعیت فقها(درحالیکه اسلام ،جهل رادرمقابل عقل نمی داند بلکه ،جهل درمقابل علم می باشد)

2-وحدت ادیان(به منزله پلورالیسم دینی می باشد و اینکه همه ادیان مثل هم هستند و هر کس برای خودش)

3-ترک تعصبات (تزریق«اصاله الاباحه» برای عبور از هر فعل حرام و واجب) «دین زدایی از مرام و مسلک بهائیت می باشد»

4-تساوی حقوق زن و مرد (تشکیک در نظام قضایی اسلام)

3-9-نتیجه گیری

بهائیت از زمان عباس افندى «جهان وطنی» آغاز نمود و به دام کشورهاى امپریالیستى افتاد و در راستاى منافع آنان مورد بهره گیری قرار گرفت. به این ترتیب دول خارجى مخصوصاً آمریکا و صهیونیست ها در صحنه بین المللى از آنان طرفداری نموده و آنان را زیر چتر حمایتى خویش قرار دادند. بهائیت نیز موجودیت خود را در این وابستگى و طرفداری مى داند و به آن تن داده می باشد. به طورى که سیاستهاى پهلوى دوم در مورد آنان نشان داد، ابرقدرتها نیز پیش روی این فرقه سیاستى دوگانه دارند و گاهى آنها را محدود ساخته و از طریق جریانات موازى به آنها گوشمالى مى دهند تا از حدود خویش تجاوز نکنند و گاهى نیز به عنوان حربه اى علیه اسلام از آنها بهره گیری مى برند.

بعد از انقلاب اسلامى هر کدام از رؤساى جمهورى آمریکا به تناسب حال و جایگاه خود به طرفداری از بهائیان پرداخته و ایران را به خاطر برخورد با آنان محکوم کرده می باشد. براى نمونه ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا که به مناسبت روز جهانى حقوق بشر سخن مى گفت، اظهار داشت: “درایران اعضاى فرقه بهائى را اعدام مى نمایند و تاکنون 198 بهائى اعدام و 717 نفر زندانى و ده هزار نفر بى خانمان و 25 هزار نفر وادار به خروج از کشور شده اند.”

البته این اولین بار نبود که ریگان نسبت به سرنوشت وابستگان به فرقه سیاسى بهائى در ایران اظهار تأسف مى نمود. وى در سال 1983 نیز طى بیانیه اى ضمن هشدار به ایران از تمامى کشورهاى جهان سوم خواست که از ایران بخواهند از اعدام 22 بهائى که به جرم جاسوسى براى اسرائیل دستگیر شده بودند خوددارى نماید.

دیگر کشورهایى که از خدمات بهائیان در دوران شاه بهره گیری فراوان برده بودند نیز در صحنه بین المللى به طرفداری از آنان پرداخته اند. گروههاى مخالف با جمهورى اسلامى ایران نیز که در خارج به سر مى برند به طرفداری از آنان مبادرت مى ورزند. همین روزنامه درهمین خبر چنین ادامه مى دهد: «علاوه بر آمریکا بسیارى از کشورهاى غربى مانند انگلیس، کانادا و اسرائیل نیز از حامیان پرو پا قرص این فرقه سیاسى در سازمان ملل و محافل سیاسى به شمار مى طریقه. در دو سال اخیرنماینده این فرقه در صحنه فعالیتهاى خود همدردى جدید یافته می باشد که سفیر سیار مسعود رجوى در مراکز دیپلماتیک می باشد. نماینده بهائیان در کنار کاظم رجوى که چندماهى می باشد در نیویورک از این دفتر نمایندگى در سازمان ملل به دفتر دیگر و از این میهمانى به میهمانى دیگرمیرود و مى کوشد طرفداری نمایندگان دولتها و محافل امپریالیستى را جلب کند، فعالیت مى نماید.. با در نظر داشتن آن چیز که آمد مى توان نتیجه گرفت که فرضیه یا نظریه پژوهش ما مبنى بر بهره گیری از جنبش بهائیت توسط قدرتهاى استثمارى براى شکستن کیان واقتدار دینى در ایران درست می باشد، زیرا هر جا که موضوع دین زدایى از نهاد سیاست و یا جامعه مطرح بوده می باشد، بهائیان تأثیر فعال داشته اند. هم در انقلاب مشروطه و هم در دوران پهلوى این همکارى بین بیگانگان و بهائیت براى مقابله با دیانت و روحانیت به روشنى به چشم مى خورد. این جنبش هم اکنون نیز در دنیا و درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان یکى از ابزارهاى بالقوه فرهنگى در اختیار قدرتهاى بزرگ براى مقابله با حرکتها و جنبشهاى اسلامى باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه