تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

اسماعیل رائین

رائین، کتابی خواندنی با عنوان «انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانی» دارد که ضمن تبیین انشعاب ها و دودستگی های متعدد و مستمر در بین بابیت و بهائیت، وابستگی آنان به بیگانگان (روس ها، انگلیسی ها، امریکایی ها و صهیونیست ها) را به گونه مستند بازگو کرده می باشد.

اسماعیل رائین نیز (همچون کسروی) معتقد می باشد که در تحولات و انشعاباتی که پس از قتل علی محمد باب در میان یاران و هواداران وی رخ داد، بهائی ها سهم روس تزاری شدند و ازلی ها، به ویژه پس از سلطۀ انگلیسی ها بر قبرس (و بیرون آوردن آن از چنگ عثمانی) در سهم لندن قرار گرفتند. رائین این گروه ها را مورد توجه خاص و طرفداری ویژۀ بیگانگان دانسته و معتقد می باشد رهبری بهائیت، از آغاز تا امروز، مجموعاً بین روس تزاری، انگلیس و امریکا دست به دست شده می باشد: «از سیصد سال قبل تاکنون، خارجیان همیشه به فرقه های مذهبی در ایران و خاورمیانه توجه خاصی داشتند و طرفداری از آنان را از اصول سیاست خود می شمرده اند.»(رائین ،291:1357)

از جملۀ این اقلیت ها تشکیل فرق مختلف ”بابی“، ”ازلی“ و ”بهایی“ و همچنین فرقۀ اسماعیلیه را می توان نام برد. چنان که می دانیم، پس از ایجاد دودستگی میان پیروان سیدعلی محمد باب، صبح ازل به ریاست ”ازلیان“ و میرزا حسینعلی بهاءالله به ریاست فرقۀ ”بهایی“ رسیدند. به طوری که در اسناد و مدارک بایگانی عمومی انگلیس و بایگانی عمومی هند دیده می گردد و همچنین بسیاری از مورخان خارجی نیز نوشته اند، این دو فرقه در بدو تأسیس از پشتیبانی خارجیان برخوردار بوده اند. لرد کرزن، سیاستمدار معروف انگلیسی، در کتاب ”ایران و مسئلۀ ایران“ تصریح می کند: ”صبح ازل که در قبرس سکنی داشت، مقررّی خاصی از حکومت انگلستان دریافت می نمود و در عین حال روس ها هم از وی طرفداری می کردند. چنان که تا اواخر انقراض حکومت روسیۀ تزاری، دربار سلطنتی روس از هیچ گونه کمک و جانب داری از بهائیان مضایقه نمی نمود و پیش روی قبرس، عشق آباد کانون بهائیان گردید.“ اما با سقوط حکومت تزاری و تسلط انگلیس ها بر سرزمین فلسطین و تنزل مقام و جایگاه و کاهش سازمان ازلیان، انگلیس ها لقب ”سر“ را به پیشوای بهائیان دادند و چنین وانمود کردند که بهائیان از طرفداری آنان برخوردارند. اما به تدریج که بهائیان توسعه و نفوذ جهانی پیدا کردند، به جانب امریکاییان روی آوردند و با گسترش دامنۀ بهائیت در امریکا، در این سرزمین پهناور به فعالیت پرداختند و از انگلیسی ها روی برتافتند.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه