سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

صفحه                                                عنوان

چکیده. …………………………… ………………………………………………… …………………………………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش

1– 1- مقدمه……………………………………………….. …………………………………………………………………………3

1-2- اظهار مسأله   ……………………………………………………………… …………………………………………………..4

1-3- اهمیت وضرورت انجام پژوهش………………………………………. …………………………………………………8

1- 4- اهداف پژوهش……………………………………………….. …………………………………………………………….11

1-5- سؤال های پژوهش……………………………………………….. ………………………………………………………..12

1- 6- قلمرو پژوهش ……………………………………………….. …………………………………………………………….13

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………….. …………………………………………….13

1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………….. …………………………………………………13

1-6-3- قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………….. ………………………………………………….13

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژه­های کلیدی…………………. ………………………………………14

1-7-1- تعریف نظری……………………………………………….. ………………………………………………………….14

1-7-1-1- سیستم­ برنامه ریزی منابع سازمان: ……………………… …………………………………………………14

1-7-1-2- روش تاپسیس  ( TOPSIS)  …………………………… …………………………………………………14

1-7-2. تعریف عملیاتی……………………………………………….. ………………………………………………………..15

1-8.مدل پژوهش: ……………………………………………….. …………………………………………………………………15

فصل دوم:مطالعات نظری

2-1- مقدمه……………………………………………….. …………………………………………………………………………18

2-2-  سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) …………………. …………………………………………………19

2-2-1- تعریف مفهومی ERP …………………………………………… …………………………………………………21

2-2-2- تعریف ابزاری ERP …………………………………………….. …………………………………………………22

2-3- سیر تکاملی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) ………………………………………………….22

2-4- فرآیند استقرار ERP در سازمان ها …………………………….. …………………………………………………27

2-5. روش های استقرار ERP در یک سازمان………………………. …………………………………………………33

2- 6 – اهمیت نظام برنامه ریزی منابع سازمان………………………… …………………………………………………39

2-7. عوامل موفقیت در استقرار نظامهای برنامه ریزی منابع سازمان………………………………………………41

2-8- ERP چگونه می تواند بهره وری را در سازمان افزایش دهد ؟ ………………………………………….47

2-9- لزوم پیاده سازی ERP  ……………………………………………. …………………………………………………49

2-10- انواع روش­های استقرار (Enterprise Resource Planning :ERP) سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: ……………………………………………….. ………………………………………………………………………54

2-11- تأثیر نیروی انسانی در انجام پروژه های ERP……………. …………………………………………………57

2-12- عوامل مؤثر در اجرای اثربخش پروژه‌هایERP ………….. …………………………………………………59

2-12-2- شرکت مجری ……………………………………………….. ………………………………………………………60

2-13- عوامل موفقیت ERP ……………………………………………… …………………………………………………61

2-14- علت های شکست پروژه های ERP ……………………………… …………………………………………………61

2-15- مزایا ومعایب ERP……………………………………………….. …………………………………………………62

2-15-1- مزایای ERP ……………………………………………….. ……………………………………………………….62

2-15-2- معایب ERP ……………………………………………….. ……………………………………………………….62

2-16- ERP در ایران ……………………………………………….. …………………………………………………………63

2-17- ERP   از دیدگاه مدیریتی ………………………………………. …………………………………………………65

2-18- بانک پارسیان……………………………………………….. …………………………………………………………….67

2-19- روش تاپسیس  ( TOPSIS)  …………………………………. …………………………………………………68

2-20- پیشینه پژوهش……………………………………………….. …………………………………………………………..68

2-20-1 -تحقیقات داخلی……………………………………………….. …………………………………………………….68

2-20-2-تحقیقات خارجی……………………………………………….. ……………………………………………………72

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………….. …………………………………………………………………………80

3-2-  روش پژوهش……………………………………………….. ………………………………………………………………80

3-3-  جامعه آماری……………………………………………….. ……………………………………………………………..81

3-4- نمونه آماری……………………………………………….. ………………………………………………………………..81

3-5 – ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات ……………………………… …………………………………………………82

3-5-1. منابع داده­ها……………………………………………….. ………………………………………………………………82

3-5-2. ابزار گردآوری داده­ها………………………………………………. …………………………………………………82

3-6- روایی و پایایی[1]……………………………………………….. …………………………………………………………..83

3-6-1- آلفای کرونباخ……………………………………………….. …………………………………………………………83

3-7 –  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات………………………… …………………………………………….84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه… ……………………………………………………….. … …………………………………………………………87

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهش… …………………………………………………………………………………….87

4-2-1- وضعیت اندازه تحصیلات… ………………………………………………………………………………………..87

4-2-1) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت… ……………………………………………………………………..88

4-2-2) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن… ……………………………………………………………………………89

4-2-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار… ……………………………………………………………………89

4-2-4) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت… …………………………………………………………………………90

4-4- مطالعه پایایی پژوهش… …………………………………………………………………………………………………..90

4-5- تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش… ……………………………………………………………………….92

4-2-3-آزمون کولمگروف اسمیرنوف… ……………………………………………………………………………………99

.4-3-آماره استنباطی… ………………………………………………………………………………………………………….101

4-3-1-الویت بندی شاخصها و معیارها با روش تاپسیس… ……………………………………………………….101

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1) مقدمه… ………………………………………………………………………………………………………………………109

5-2) مروری بر مساله پژوهش… …………………………………………………………………………………………….110

5-3) جمع بندی نتیجه گیری، بحث و مقایسه… ……………………………………………………………………….112

5-4) محدودیت های پژوهش… ……………………………………………………………………………………………….114

5-5) پیشنهادات… ………………………………………………………………………………………………………………..115

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی… …………………………………………………………………………………….115

منابع… ………………………………………………………… … …………………………………………………………………117

 

[1]. Validity & Reliability

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد