شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

معرفی دیدگاههای اساسی درکاربری زمین:

رویکرد برنامه ای به کاربری زمین ،همراه با پیدایش شهر سازی جدید نخست در اروپا و آمریکا مطرح گردید.اقدامات اولیه بیشتر جنبه حقوقی ،مهندسی ،و اداری داشت اما ازاوایل دهه 1960موضوح چگونگی بهره گیری از اراضی شهری در مفهوم خاص «برنامه ریزی کاربری زمین »به گونه جدی شکل گرفت و بر پایه مبانی و روش های هدفمند ومنظم استوار گردید. از نخستین مراجع پایه در این زمینه بایستی از از کتاب های مهم برنامه ریزی شهری (1965)تالیف استوارت چابین و اصول و روش های برنامه ریزی شهری و روستایی(1964)تألیف لویش کی بل و اصول و روش های برنامه ریزی (1968)با ویراستاری ویلیام گودمن دانست . انتشار این کتاب ها در واقع نقطه عطفی در جهت تدوین مفاهیم ،مبانی و روش های برنامه ریزی کاربری زمین به شمار می رود .تحت تأثیر این منابع به تدریج این دید گاه در شهر سازی مغرب زمین قوت گرفت که چگونگی بهره گیری از اراضی شهری فقط موضوعی کالبدی و اداری نیست ،بلکه دارای ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و فرهنگی نیز هست و بنابر این به مطالعات همه جانبه و برنامه ریزی آگاهانه و سنجیده احتیاج دارد .

باپیدایش و فراگیر شدن شهر سازی مدرن و رواج الگوی طرح های جامع شهری موضوع کاربری زمین و برنامه ریزی برای آن تا حدود زیادی تحت تأثیر توسعه اقتصادی سرمایه داری ،گسترش صنایع اتومبیل و شبکه راهها ،تکنولوژی ساختمان و مانند اینها قرار گرفت و تا حدود زیادی اهداف اولیه خود به دور افتاد. اما در طول چند دهه اخیر ،در واکنش به ناکامی گسترش الگوی طرح های جامع سنتی و مطرح شدن دید گاه ها و اهداف جدید در زمینه محیط زیست ،عدالت اجتماعی ، کیفیت زندگی شهری و نظایر اینها ،اصولاً مفهوم و تعریف «زمین و فضا »و معیار های بهره گیری از آن به کلی عوض شده و در نتیجه مبانی و اهداف برنامه ریزی کاربری زمین ارتقاءکیفی پیدا کرده و در راستای توسعه پایدار قرار گرفته می باشد .

باتوجه به مجموعه تحولات در زمینه کاربری زمین و با در نظر داشتن وجود انواع نیروها و گرایش های متفاوت در نحوه بهره گیری از اراضی شهری سه دیدگاه عمده را تشخیص داد ،که نحوه شکل گیری نظام کاربری در هر شهر و چگونگی مداخله در آن به اندازه قدرت و عملکرد آنها بستگی دارد . این سه دید گاه عبارتند از :

 الف) دیدگاه ساماندهی زمین در کاربری اراضی(تأمین اقتدار دولت و حقوق مالکیت)

نخستین مقرّرات و ضوابط مر بوط به چگونگی تقسیم اراضی شهری و تعیین شرایط بهره گیری از آن به موضوعاتی مثل مالکیت زمین از نظر وظایف بخش عمومی ،جلوگیری از سوءاستفاده های اقتصادی از زمین و حفظ بهداشت ،ایمنی و رفاه عمومی در برابر مخاطرات و سوانح طبیعی و صنعتی برمی گردد.در انگلستان نخستین مقررات قانونی مربوط به نحوه بهره گیری ازاراضی ،با تصویب قانون بهداشت عمومی در سال 1875 مطرح گردید . مالکان خصوصی زمین را ملزم به رعایت شرایطی در مورد حفظ منابع آب ،دفع فاضلاب و سنگفرش معابرشهری می نمود .در قانون برنامه ریزی شهری روستایی موضوع نحوه بهره گیری از اراضی شهری روستایی ،با وسعت و دقت بیشتری مورد توجه قرار گرفت و مسائلی همچون ابعاد معابر و  محدودیت استقرار صنایع زیان آور ،اندازه تراکم و مانند اینها تحت ضابطه و قاعده در آمد .(رضویان ،1381 ،ص 47-45 )

ب)دیدگاه کارکردگرایی کاربری اراضی(تسهیل کارکرد های شهری و بهره گیری اقتصادی اززمین)

با تسلط نظریه کارکرد گرایی بر شهرسازی مدرن و تبلور آن در منشور آتن (1933)و رواج کاربری آن به صورت طرح های جامع ،اصولا برنامه ریزی شهری به ابزاری کارکردی برای هدایت و نظارت بر توسعه کالبدی شهر ها بدل گردید .در پی این امر ،بر اساس اصول خرد گرایی و هزینه منفعت ،نحوه بهره گیری از اراضی شهری ،به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکردهای شهری و تقویت کارایی شهری تلقی گردید و ضرورت بهره گیری منطقی و بهینه از زمین و فضا در دستور کارقرار گرفت .در پرتو این توجه ،این نظریه بیش از پیش در عرصه کاربری زمین قوت گرفت که با شناسایی و طبقه بندی نیاز های فضایی شهروندان و تأمین حداقل یا میانگین زمین لازم برای هر نفر ،می توان نحوه توزیع اراضی شهری و چگونگی بهره گیری از آنها را تحت نظامی منطقی و آگاهانه در آورد .

حاصل نهایی این نحوه توجه ،پیدایش و رواج وسیع مفهوم سرانه های کاربری زمین در شهرسازی جدید می باشد که به شیوهای کارکرد گرایانه جامعه شهری را بر افراد تقسیم می کند.

رویکرد کارکرد گرایانه باعث رواج برداشتی صرفاً کمی و کالبدی از مفهوم زمین و گرایش افراطی نسبت به کارکرد استاندارد های سرانۀ کاربری زمین و بروز پدیده استاندارد زدگی در شهر سازی جدید شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه