تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:

     باتوجه به اطلاعات و داده های گردآوری  شده در مراحل پژوهش از روشهای کیفی ،کمی و آماری توسط نرم افزار Spss-Excel  با تکیه بر جایگاه های مدارس دبیرستانهای دخترانه در سطح شهر رودسر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

3-3- جامعه آماری وحجم نمونه:

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مدارس دولتی دخترانه در مقطع متوسطه دوم  شهر رودسر می باشد که تعداد آنها  شامل 1140  نفر می باشد و حجم نمونه114  پرسشنامه  که 10 درصد کل دانش آموزان به صورت  سهمیه ای در بین دانش آموزان ومدیران دبیرستانهای رودسر تکمیل گردید .

 

3-4- محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی:

محدوده مورد مطالعه مربوط به دبیرستانهای دخترانه دولتی شهررودسر واطلاعات وخدمات آموزشی مربوط به سال 93-92 می باشد .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-5- محدوده زمانی پژوهش:

محدوده زمانی گرد آوری اطلاعات از ماه بهمن  92  لغایت  ماه مرداد سال 1393 می باشد .

3-6- نمونه گیری:

برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه تصادفی بهره گیری شده می باشد .

 

3-7- متغیرهای پژوهش:

متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می گردد که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد.(حافظ نیا ،1383 ،ص 41)

متغیر های  پژوهش عبارتند از متغیر مستقل و متغیر وابسته می باشد ؛ کاربری و فضای آموزشی متغیر وابسته و عواملی زیرا قابلیت دسترسی ، ظرفیت ، سازگاری ، فاصله متغیر مستقل هستند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه