عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر اسرائیل در توسعه بهائیت

یهودیان تأثیر بسزایی در پیدایش ، گسترش و رشد فرقه بابیه و بهائیه داشته اند ، پژوهش های تاریخی بر پیوندهای اولیه علی محمدباب و پیروان او با کانون های معینی تاکید دارد که شبکه ای از خاندان های قدرتمند و ثروتند یهودی در زمره شرکای اصلی آن بودند روابط سران بهائیت با صهیونیسم، سابقه ای درازترازعمر«رژیم غاصب اسرائیل» دارد؛ انتقال بهاءبه عکا واقع در فلسطین اشغال کنونی، مدت ها قبل از شکل گیری اسرائیل بود و زمینه را برای نزدیکی  همکاری هرچه بیشتربهائیان با کانون های صهیونیستی فراهم آرد. این پیوند دردوران ریاست عبدالبهاء جانشین بهاء، نیزتداوم پیدا نمود و بهائیان درتحقق استراتژی تأسیس دولت یهود درفلسطین، که ازدهه های ۱۸۷۰ ۱۸۸۰ میلادی آغازشده بود، مشارکت جدی نمودند (محمدی ، 1388: 55).

چنانکه عباس افندی درسال ۱۹۰۷ به یکی ازخاندان یهودی بهائی شده می گوید: «اینجا فلسطین می باشد، اراضی مقدسه می باشد. عن قریب قوم یهود به این اراضی بازگشت خواهند نمود، سلطنت داوودی و حشمت سلیمانی خواهند پیدا نمود (محمدی ، 1388: 59).

«بن زوی» (ازفعالان صهیونیسم، و رئیس جمهوربعدی اسرائیل) خود به ملاقاتش با عباس افندی تصریح دارد .(موید، 1368، ج1: 53) و تاریخ این دیداررا نیزدرسال های ۱۹۱۰-۱۹۰۹ یعنی حدود ۴۰ سال قبل ازتأسیس اسرائیل (۱۹۴۸م) می داند، که نشانگرعمق استراتژیک روابط بین سران بهائیت و صهیونیست ها می باشد(محمدی ، 1388: 59).

زمانی که پیروزی اسرائیل مسجل می گردد، عبدالبها دست به آستان الهی برداشته برای عزت اسرائیل و شوکت یهودیان که توانسته اند با وحشیانه ترین جنایات مردم فلسطین را آواره نمایند دعا می کند و می گوید: «اسرائیل عن قریب جلیل گردد و این پیشانی به جمع مبدل گردد، شمس حقیقت طلوع نمود و پرتو هدایت براسرائیل زد تا از راه های دور با نهایت سروربه ارض مقدس ورود یابند»( شهبازی، ، ۱۳۸۲، ص ۲۵) دراین دوران، او با اعضای خاندان روچیلد، گردانندگان و سرمایه گذاران اصلی درطرح استقراریهودیان درفلسطین، ارتباط داشت و بهائیان متحد صهیونیست ها دربرخورد با عرب های بومی و مسلمان بودند. آنان همواره براساس یک سلسله منافع مشترک درکناریکدیگرقرارمی گرفتند و درجهت مقابله با اسلام گام برمی داشتند و به پاس همین خدمات، همواره از طرفداری های مادی و تبلیغی صهیونیسم و حامیانش برخورداربودند. بعد از مرگ عبدالبهاء نیز «هربرت ساموئل» هیودی صهیونیست (و اولین کمیسرعالی انگلیس درفلسطین دردوران قیمومت انگلیس) درمراسم تشییع جنازه عبدالبهاء شرکت می نماید(افراسیابی ، 1371: 572).

سرانجام درزمان رهبری شوقی افندی جانشین عبدالبهاء دولت غاصب اسرائیل، روی کارآمد و او طی تلگرافی در۹ ژانویه ۱۹۵۱ (۱۳۳۰هـ ش) از به وجود آمدن این دولت غاصب توسط انگلیس استقبال می نماید. اخبار امری (نشریه رسمی محفل ملی بهائیان ایران ، تیر ۱۳۳۳، ش۳، 9)

برای اولین بارنام «ارض اقدس» که مقصود کشوراسرائیل می باشد از زبان شوقی شنیده شده و درپیام تبریک نوروز خویش به بهائیان می گوید: «مصداق وعده الهی به فرزندان خلیل و وارثان موسی کلیم، دولت اسرائیل درارض قدس مستقرشده می باشد »(احمدی ، 1346 :52 )

او درفروردین ۱۳۳۲ با رئیس جمهور اسرائیل ملاقات و آرزوی بهائیان را برای ترقی و سعادت اسرائیل اعلام می دارد. رئیس جمهور اسرائیل هم ضمن تقدیراز اقدامات و مجاهدات بهائیان درکشوراسرائیل، آرزوی قلبی خویش را برای موفقیت بهائیان دراسرائیل و سراسرگیتی اظهارداشته و از خاطره مشرف شدنش خدمت عبدالبهاء پیشوای سابق بهائیان درچندین سال قبل یاد می کند .(افراسیابی ،1371 : 556).

بهائیان درجنگ اعراب و اسرائیل، همواره از اسرائیل جانبداری کرده، علیه مسلمانان به تبلیغ می پرداختند و حتی برای کمک به ارتش اسرائیل به جمع آوری پول اقدام می کنند؛ دریکی از اسناد پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل درسال ۱۹۶۷ آمده می باشد: «مبلغی درحدود ۱۲۰ میلیون تومان به وسیله بهائیان ایران جمع آوری گردیده و تصمیم دارند این مبلغ را درظاهربه بیت العدل درحیفا ارسال نمایند؛ اما منظوراصلی آنها از ارسال این مبلغ کمک به ارتش اسرائیل می باشد ».(فلسفی ، 1376 : 200)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه