عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه انتخاب حسابگرانه(عقلایی)

نظریه انتخاب حسابگرانه رهیافتی می باشد که بیشترین امید را برای رسیدن به درجه بالاتری از اجماع نظری در زمینه مسئله قومیت و روابط نژادی به وجود می آورد. به عقیده ی هشتر اعضای هر گروه قومی فقط زمانی در اقدام جمعی شرکت می کنند که به این نتیجه برسند که از این طریق نفع شخصی عایدشان می گردد. نکته مهم در این نظریه تاکید بر تأثیر عامل انسانی در برابر قید و بند های ساختاری( فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) می باشد. (احمدی1384،158)

2-7-5-نظریه رقابت نخبگان

نظریه رقابت نخبگان توسط نظریه پردازانی همچوت هانس کوهن و آنتونی اسمیت مورد تحلیل قرار گرفته می باشد ، به تأثیر روشنفکران شهری در جنبش های ناسیونالیستی اهمیت ویژه و حیاتی می دهد. با این حال تحلیل پیچده تری از کنش نخبگان قومی در بسیج مردم و شکل دهی و ایجاد هویت قومی را می توان در آثار پل براس نظاره نمود. به نظر او، نخبگان قومی نه تنها با بهره گیری از میراث فرهنگی گروه، هویت قومی متمایزی می سازند بلکه در رقابت برای کسب قدرت سیاسی بین گروه های قومی نیز شکاف ایجاد می کنند(احمدی 1384،16)

پس یکی از مباحث مهم نظری درمورد ی قومیت و ناسیونالیزم تأثیر دولت در ناسیونالیزم به گونه عام و کشمکش های قومی به گونه خاص می باشد. البته در مورد ارتباط ی میان دولت و ناسیونالیزم بحث های مهمی صورت گرفته می باشد اما تأثیر دولت و شکل گیری های هویت قومی و بسیج سیاسی قومی کمتر توجه شده می باشد در مورد ایران و ارتباط بین قومیت و سیاست بایستی بگوییم که از نظر تاریخی دولت تحت کنترل کامل یک گروه قومی نبوده می باشد.بدین ترتیب در حالی که شاه معمولا آذری، فارس یا نمود بود وزرا ومشاوران بلند پایه یا فرماندارانش از فارس ها ، آذری ها، و تا حد کمتری کردها و بلوچ ها و دیگران بودند.

2-8- ارتباط بین هویت و قومیت و ملیت در ایران

پرداختن به این مقوله از آن روی مهم می باشد که ارتباط قوم تالش را نیز از منظر هویتی با ملیت ایرانی تبیین می کند. پدیده ی ملت ار یک رویکرد قومی _نمادی بهره گیری کرده می باشد.زیرا این رویکرد تکوین ملت را قدیمی تر از دوران مدرن می داند و ملت را دارای ریشه های پیش مدرن می داند. پس ملت ها زائیده ی دوران مدرن نیستند . در واقع ملت های جدید حاصل باز سازی هویت های سرزمینی قدیمی ترند که این بازسازی ها از طریق اسطوره ها و نمادها و خاطرات جمعی مردم صورت گرفته می باشد. از این رو شناخت ماهیت هویت های قدیمی یا ملی بدون در نظر گرفتن میراث نمادین آن جوامع ممکن نخواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال 1:

شباهتهای و تفاوتهای جغرافیای سیاسی قوم تالش در سوی مرز چیست  و تحولات جغرافیای سیاسی ِاین قوم را به چه سمتی سوق می دهد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال 2:

فضای فرهنگی و سیاسی متفاوت در دو سوی مرز چه تغییرات هویتی را موجب گشته می باشد؟

در این پایان نامه ضمن کوشش برای پاسخگویی به دو سوال اصلی فوق کوشش خواهد گردید به پرسشهایی نظیر آن چیز که در ذیل می آید پرداخته گردد:

تقسیمات جغرافیای سیاسی منطقه تالش در دو سوی مرز چیست ؟بسته شدن و باز شدن مرز در دوره های مختلف تاریخی چه تاثیری بر مراودات فرهنگی اقتصادی تالشان دو سوی مرز داشته می باشد ؟هم گرایی فرهنگی و مذهبی تالشان جمهوری آذربایجان با ایران چه تاثیری بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دارد؟ منطقه شمالی تالش چه اهمیت استراتژیکی برای ایران ، آذربایجان و ارمنستان در قفقاز جنوبی دارد؟ تفاوتها ی ایجاد شده بر اثر جدایی سیاسی در منطقه تالش چه تاثیری بر گرایشات تالش ها در دو سو دارد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه