سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های استقرار ERP در یک سازمان

1- روش راه حل جامع (Total Solution)

«ارنست» و «یانگ» دو روش سیستماتیک جهت مهندسی مجدد سیستم ها ارائه کرده اند، که راه حل جامع نامیده می گردد. این روش شناسی 3 فاز عمده دارد:

فاز 1- پیشنهاد ارزش ایجاد یک مورد کاربردی کسب و کار برای یک راه حل( SAP)

قبل از شروع هر کاری بایستی اطمینان حاصل نمود که روش به کار رفته برای نوع کسب و کار مناسب می باشد. برای اطمینان بایستی به سوال های زیر پاسخ داد:

– آیا سرمایه گذاری انجام شده برای این فناوری قابل توجیه می باشد؟

– آیا راه حل، با اهداف شرکت سازگاری دارد؟

– آیا مدیریت شرکت درک درستی از تغییر دارد و آیا این تغییرات پشتیبانی خواهد گردید؟

– اندازه پیشرفت فرآیند پروژه را کدام نقاط کلیدی اندازه گیری می کند؟

فاز 2-  ارزیابی آمادگی سازمان برای تغییر

از آنجا که تغییر به بسیاری از افراد تحمیل می گردد، ضروری می باشد که انتظارات تغییر در افراد قبل از تغییر ایجاد گردد. در این فاز بایستی به سوال های زیر پاسخ داد:

 

– آیا سازمان برای تغییر آماده می باشد؟

– آیا هر کس در فضا و شرایط تغییر قرار گرفته می باشد یا خیر؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تغییرات چگونه مدیریت خواهد گردید؟

– انتظارات مدیریت چیست؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد