عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه نواحی و محلات شهری در وضع موجود :

تحلیل و تفسیر محلات و مناطق زیستی در شهر به شناخت محیط شهری و بافت فیزیکی و نهایتاً توزیع مطلوب و عادلانه خدمات و بهبود کیفیت منجر می گردد .

طرح تفصیلی بخش عمده ای ازمطالعات  در ارتباط با مطالعه وضع موجود محلات و نواحی شهر می باشد که شکل کلی شهر را تشکیل می دهند .

 

 • وسعت اراضی مسکونی رودسر برابر 3024312متر مربع با سرانه ی موجود معادل 108  و سرانه پیشنهادی برابر با 71.7  می باشد .
  • وسعت کاربری آموزشی رودسر برابر 146163متر مربع با سرانۀ موجود معادل 4.4 وسرانه                           پیشنهادی برابر با 5.4 متر مربع در این فضا 19 واحد ابتدایی ،20 واحد راهنمایی و 27 واحد متوسطه احداث گردیده می باشد .
  • وسعت کاربری بهداشتی درمانی برابر 62140 متر مربع با سرانۀ موجود معادل1.9 و سرانۀپیشنهادی برابر با 1.3 متر مربع 0
  • وسعت کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری برابر 13690متر مربع با سرانۀ موجود معادل 0.4و سرانۀ پیشنهادی برابر با 0.3 متر مربع  .
  • وسعت کاربری ورزشی برابر34328 متر مربع با سرانۀ موجود معادل 0.9 وسرانۀ پیشنهادی برابر با 2.4 متر مربع .
  • وسعت کاربری فضای سبز برابر 31608 متر مربع با سرانۀ موجود معادل 1.0 و سرانۀ پیشنهادی برابر با 22.4 متر مربع..
  • وسعت کاربری تجاری برابر 123167 متر مریع با سرانۀ موجود معادل 3.7و سرانۀپیشنهادی 4.3  متر مربع
  • وسعت کاربری فضای اداری انتظامی برابر 1521.653 متر مربع با سرانۀ موجود معادل 4.6 متر مربع و سرانۀپیشنهادی بابر با 2.4 متر مربع
 • وسعت کاربری فضای مذهبی برابر 34223 متر مربع با سرانۀ موجود معادل  0  و سرانۀ پیشنهادی برابر با 0.5  متر مربع .
 • وسعت کاربری فضای حمل ونقل برابر 1733746 متر مربع با سرانۀ موجود 51 و سرانۀ پیشنهادی برابر با 43.4 متر مربع .
 • وسعت کاربری فضای فرهنگی برابر7621متر مربع و سرانۀ موجود 0.2 و سرانۀ پیشنهادی برابر با 1.7 متر مربع.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
 • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
 • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه