تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

در این فصل از نظرات جمع آوری شده 114 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان مدارس دولتی و مدیران 6 دبیرستان دخترانه دولتی در قالب پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.مطالب این فصل به تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی ، شامل اختصار کردن داده ها  درقالب جداول و نمودار می باشد. داده های به دست آمده از اجرای پژوهش با بهره گیری از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و درحقیقت برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، آغاز اندازه و یا مقدار هر متغیر براساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شده، سپس با توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای آماری مناسب، دیدگاه کلی در ارتباط با نمونه مورد مطالعه وچگونگی توزیع آن حاصل گردیده ، همچنین با بهره گیری ازآزمون های آماری به وسیله نرم افزارspss تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفته می باشد.ضمناً تحلیل جداول آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها) در فصل پنجم اظهار گردیده می باشد .

 

4-2-تحلیل توصیفی داده ها:

در این قسمت با بهره گیری از جداول و نمودارها، داده های مربوط به پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرارگرفته می باشد.

4-2-1- تعدادکل کارکنان آموزش و پرورش شهر رودسر

تعدادکل کارکنان کادراداری و آموزشی در آموزش و پرورش شهررودسر 872 نفر ، که 50 نفر در بخش اداری ،274 نفر در بخش آموزشی و اداری ، 248  نفردر مدارس  ابتدایی و 120 نفر در مدارس راهنمایی و 180 نفر در مدارس متوسطه  مشغول به کار هستند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه