تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

در مطالعات میدانی به اقدام آمده از مدیران : سالن اجتماعات 33.3درصد، نمازخانه 100درصد، کتابخانه 83.3درصد، اتاق بهداشت 16.6 درصد، اتاق پرورشی6. 16درصد ،واتاق خاصی برای ورزش وجود ندارد . و همجواری با مراکز تجاری 66.6درصد ،آموزشی 32.3درصد ،اداری 66.6،فضای ورزشی 50درصد ،مذهبی 33.3درصد ،مراکز فرهنگی 16.6درصد ، معبراصلی 33.3،آتش نشانی16.6وگورستان 16.6درصد اظهار شده می باشد مشکل عمده دررفت وآمد کارکنان کمبود وسیله نقلیه 66.6درصد ،فاصله زیاد 16.6درصدوسایر16.6درصدعنوان شده می باشد وضعیت فاصله همکاران مناسب 16.6درصد،  نسبتاًنامناسب83.3 درصد ، و رفت آمد کارکنان12درصد پیاده ،43درصد وسیله نقیله عمومی و 43درصد شخصی انجام می گیرد .

در مطالعات میدانی از نظرکل  دانش آموزان :وضعیت مکان استقرار با مسکونی 93.8درصد ،فضای سبز 6.14درصد ،نزدیک رودخانه 6.14درصد ،اماکن تجاری37.7درصد ،بهداشتی 41.2درصد معبراصلی 21.9درصد گورستان 6.14درصد سایر (مساجد ،آتش نشانی ،اداری ،آموزشی ….)70.1 درصد می باشد .

رفت آمد دانش آموزان با وسیله نقلیه عمومی 43.8درصد ،شخصی 31.5درصد و وضعیت فاصله تا واحد مسکونی،نسبتاًنامناسب 52.6 درصد،مناسب 35.8درصد،نامناسب 12.2درصد فاصله دانش آموزان از 100متر تا 30000متر یاد شده می باشد که میانگین آن 67.08که بر اساس برداشت شخصی آنها می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه