تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

اقلیم :

شهر رودسر از نظر شرایط آب و هوایی معتدل خزری بهره مند می باشد . اندازه بارندگی در این ناحیه بیش از 1200 میلی متر می باشد و بخاطر مجاورت این بخش با جایگاه ساحلی و جلگه ای از اقلیم خیلی مرطوب با تکیه بر رطوبت دریای خزر وجریانهای هوایی محلی از کوهستان برخوردارند ،در واقع در آب وهوای این منطقه دو عنصر اقلیمی بیش از همه    مؤثر می باشد یکی بارندگی و دیگری رطوبت نسبی که این دو عامل باعث شده که شرایط آب و هوای مساعد ومناسبی و اقلیم خیلی مرطوب با تکیه بر رطوبت خزر و جریانهای هوایی محلی از کوهستان برخودار می باشد .بطوریکه پتانسیل و توان محیطی این منطقه از نتوع بسیار خوبی در جهت فعالیتهای کشاورزی و نیز متمرکز جمعیت می باشد.(صفری ،1389 ،ص 107 )

در تعیین خصوصیات آب و هوائی منطقه رودسر مطالعه دو پارامتر عوامل و عناصر اقلیمی به عنوان تعیین کنندگان اصلی شرایط آب وهوائی کمال اهمیت را دارا می باشد. عوامل اقلیمی عبارتند از: دوری و نزدیکی به دریا ، جریانهای هوائی، و … عناصر اقلیمی نیز شامل: دما، رطوبت نسبی و بارندگی و … می گردد. در این بخش کوشش شده به بعضی از عوامل اقلیمی  و عناصر اقلیمی پرداخته گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-8-6-1عوامل اقلیمی:

الف) دوری و نزدیکی به دریا:

همجواری جغرافیایی با دریا پیآمدهای اکولوژیکی مهمی را در بر دارد که یکی از مهمترین آنها رطوبت نسبی می باشد. رطوبت موجب تعدیل نوسانات دمایی در طول شبانه روز، ماه و سال می گردد. شهر رودسر در شمال و شمال شرقی از ساحل طولانی دریای خزر برخوردار می باشد که موجب اعتدال بخشیدن به دمای آن گردیده می باشد. (مطیعی ،لنگرودی ،1377 ص 124)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه