سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول، نمودارها و شکلها

      

۱. جدول شماره ۲-۱ مخاطرات پیاده سازی ERP………………………………………………………………………27

۲. جدول شماره ۲-۲ هزینه های چرخه عمر سیستم ………………………………………………………………. ..32

۳. جدول شماره ۲-۳ روش پیاده سازی ERP………………………………………………………………………….. 54

۴. جدول شماره ۲-۴ مقایسه استقرار یکباره با موازی ………………………………………………………………. 57

 1. جدول 2-5 جدول پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………….76

فهرست اشکال

۱. شکل شماره ۲-۱ سیر تکاملی سیستم برنامه ریزی…………………………………………………………………. 24

۲. شکل شماره ۲-۲مراحل تدریجی سیستم برنامه ریزی  …………………………………………………………….26

 1. شکل شماره ۲-۳استقرار یکباره و آنی………………………………………………………………………………….. 55
 2. شکل شماره 2-4 استقرار موازی و همزمان ………………………. ………………………………………………….56
 3. شکل شماره 2-5 استقرار بخشی …………………………………. ……………………………………………………..58

6 . شکل شماره 2-6 سطح پنج گانه ارزشی ………………………. …………………………………………………….67

 1. شکل شماره 2-7 مدل راهبردی مزایای ERP…………………………… ………………………………………….75

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
 • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
 • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

 1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
 7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد