سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

یافتن کارمند

توانایی یک سازمان در اجرای وظایف خویش و نیز استقرار یک نظام برنامه ریزی منابع سازمان ، تا حد زیادی منوط به این می باشد که سازمان مزبور تا چه اندازه می تواند به انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت بپردازد.

طبق ادبیات موجود ، لازم است فرد ناظر بر استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان ، تجربه و مهارتهای کاری داشته باشد(سامرو نلسون ،[1]2001، به نقل از برادلی،2008).

با مطالعه مدیران فناوری اطلاعات دریافتند که صلاحیت حرفه آنان به لحاظ اهمیت ، دومین عاملی می باشد که میتواند به استقرار موفق نظام برنامه ریزی منابع سازمان منجر گردد.  اندازه انگیزه های مدیریت طرح نیز می تواند یکی از عوامل مؤثر بر استقرار موفق نظام برنامه ریزی منابع سازمان باشد.

انتخاب مدیری مجرب به عنوان مدیر طرح برنامه ریزی منابع سازمان ، همبستگی مثبت معنی داری با موفقیت طرح استقرار نظام دارد.

پاداش های رسمی یا ضمنی اعطا شده به گروه اجرای طرح نظام ، با اجرای موفق طرح ارتباط مثبت دارد.

نلسون و چنی نشان دادند ارتباط مستقیمی بین آموزش کاربران و تواناییهای مربوط به رایانه با پذیرش و بکارگیری نظام های اطلاعاتی هست(نلسون و چنی[2]1987، به نقل از برادلی،2008).

لاسیلا و برانچوآ نشان دادند که تجربه اولیه کاربران یک نظام جدید ، به اندازه بسیاری بر استمرار بهره گیری از نظام مزبور تأثیر میگذارد.  به علاوه ، به اعتقاد آنها قطع ناگهانی دوره های آموزشی میتواند بر کاربران نظام اثر منفی داشته باشد.  آنها همچنین نشان دادند که افزایش کمیت و کیفیت آموزش اجزای نظام و فرایندهای کاری مرتبط ، میتواند عامل مهمی در اصلاح توجه کاربران نسبت به نظام جدید باشد(لاسیلا و برانچوآ،1999 ،به نقل از برادلی،2008).

آمبل و همکاران نشان دادند که آموزش، مهمترین عامل موفقیت می باشد(آمبل و همکاران،2003، به نقل از برادلی،2008).

کمیت و کیفیت آموزش، ارتباط مثبت معنی داری با استقرار موفق نظام دارد.

مشاوران در انتخاب افراد برای استقرار نظام، تأثیر مهمی دارند. به اعتقاد یکی از متخصصان”موفقیت طرح، به صلاحیت مشاوران وابسته می باشد”(ولتی،1999).

بین بهره گیری از مشاوران با صلاحیت برای اجرای فرایند استقرار نظام و اجرای موفق طرح، ارتباط مثبت معنی دار هست.

4– رهبری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رهبری را میتوان توانایی نفوذ بر افراد به مقصود دستیابی به اهداف تعریف نمود. استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان بیش از آنکه تغییری در نظام اطلاعاتی باشد، یک تحول عمده سازمانی- فرهنگی می باشد. تحول مزبور بایستی به گونه مستمر و به گونهای کارا در محیط جدید سازمانی انجام گردد(دافت[3]،2000 ).

مشارکت مدیران ارشد اجرایی در برنامه ریزی و استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان، ارتباط مثبت معنی داری با استقرار موفق نظام مزبور دارد.

حضور یک مدیر موفق، با استقرار موفق نظام برنامه ریزی منابع سازمان ارتباط مثبت معنی داری دارد.

استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان، مستلزم تحول همه جانبه در همه فرایندهای کاری می باشد. گرچه عرضه کنندگان نظام های اطلاعاتی، محصولات خود را با ویژگی های مختلف به بهره گیری کنندگان عرضه می کنند ، اغلب ، این ویژگی ها کاملاً با ویژگی های محیط فعالیت فعلی بهره گیری کننده متناسب نیستند. به همین دلیل، سازمان هایی که EPR را بهره گیری میکنند، حق انتخاب دارند که همه نظام برنامه ریزی یا فقط تعدادی از برنامه های پیشنهادی فروشندگان را مورد بهره گیری قرار دهند(برازل[4]،2005).

استقرار یک نظام جدید، ناگزیر تغییرات اساسی در سازمان بهره گیری کننده از نظام پدید میآورد و در نتیجه، موجب مقاومت کاربران و عدم تمایل آنها به تغییر یا بهره گیری از نظام جدید میشود بیش از نیمی از ناکامی های پدید آمده در استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان، ناشی از ناتوانی سازمان ها در کوشش کافی به مقصود غلبه بر مقاومت(به ویژه مقاومت مدیران) برابر تغییر بوده می باشد(سامزر[5]،2001).

[1]– Sammer & Nelson

[2]– Nelson & CHeni

[3]– Daft

[4]– Brazel

[5]– Samers

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد