سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد تعیین ارزش افزوده حاصل از پیاده سازی

در این فاز انتظارات موجود و ارزش افزوده پروژه در دوره های زمانی کوتاه و بلند، مهمترین عامل کلیدی موفقیت پروژه به شمار می آید. زیرا اگر پیشرفت پروژه ملموس باشد، پذیرش آن برای افراد مقاوم در برابر تغییر آسان تر خواهد گردید.

2- روش Accelerated SAP

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش ASAP یک طرح جزیی از پروژه SAP می باشد که تمام فعالیت های پیاده سازی را در بر می گیرد. پیمودن مراحل این پروژه سریع تر از پروژه های دیگر می باشد. این روش شناسی شامل فازهای زیر می باشد:

فاز 1-  آماده سازی پروژه

در این فاز برنامه ریزی مناسب و ارزیابی آمادگی سازمانی انجام می گیرد، تا اطمینان حاصل گردد که:

– برای انجام پروژه در سازمان توافق کامل هست

– اهداف روشن برای پروژه تعیین شده می باشد

– فرهنگ تغییر پذیری در شرکت هست

فاز 2- مدل سازی کسب و کار

در این فاز ابزارهای کامل شامل فرایندهای کسب و کار از پیش تعریف شده به کار می طریقه که با بهره گیری از پرسشنامه ها و الگوها، فرایندهای جدید مدل سازی می شوند. الگوهای جدید شامل بهترین تجربیات هستند.

فاز 3- انطباق سیستم با واقعیت

بر اساس مدل سازی کسب و کار یک فرایند دو مرحله ای برای پیکربندی یک سیستم 3/R آغاز می گردد. در این مرحله خطوط کلی سیستم جدید تعیین شده و سیستم برای برآورده کردن نیازمندی های کسب و کار آماده می گردد. این خطوط کلی به کاربری مدل های کسب و کار در دنیای واقعی کمک می کند و یک دیدگاه از تبادلات سیستم در اقدام ارایه می دهد.

فاز 4- تعیین اعتبار مدل (پیاده سازی و آزمایش)

در این فاز سیستم طراحی شده، پیاده سازی و آزمایش می گردد.

فاز 5- آماده سازی نهایی

در این مرحله سیستم 3/R به خوبی منطبق شده و آزمایش نهایی برای پیاده سازی انجام می

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد