تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

رعایت همجواریهای مناسب برای فعالیت های  آموزشی ،مانند ضوابط اصلی در مکان یابی مدارس بشمار می رود.این مفهوم دربخش مطالعات کاربری اراضی طرحهای شهری مطالعه می گردد ،در شهر رودسرمکان استقرار مدارس درهمجواری  با سایر مکانها ناموزونی هایی بشرح ذیل نظاره می گردد :

  • همجواری با مراکز تجاری37.7درصد از مدارس از نظر دانش آموزان و 66.6درصد از نظر مدیران مدارس درجوار مراکز تجاری قرار دارند ،که باعث شلوغی فضای آموزشی می گردد و همچنین همجواری کاربری تجاری با واحدهای آموزشی پیامدهای نامطلوب تربیتی را نیز به دنبال خواهد داشت .
  • همجواری با سایر مراکز آموزشی ،در پژوهش میدانی به اقدام آمده از میان 6مدرسه مورد پژوهش ،2 مدرسه (33 درصد از مدارس) درجوار مراکز آموزشی قرار دارند . قرار گیری آنها هم باعث معضلات تردد در ساعت معینی از روز وایجاد ازدحام مضاعف در برابر آموزشگاه و معضلات روانی حاصل از اختلاف مقاطع و جنسیت آموزشگاه را به دنبال خواهد داشت .
  • از6 مورد مدرسه مورد مطالعه در پژوهش 2 مدرسه در جوار مراکز مذهبی (مساجد) قرار دارند .که این امر نیز در همجواری با استقرار مدارس نادرست می باشد زیرا مساجد موجب سر و صدای زیادی در موقع ایام مذهبی خواهد گردید.
  • ازمیان 6مدرسه مورد مطالعه، یک مدرسه همجوار با گورستان16.6درصد می باشد که با معیارهای مکان یابی مطابقت ندارد و اثرات نامطلوبی بر دانش آموزان می گذارد .
  • عامل دیگری که درمطالعات میدانی به اقدام آمده اکثر مدارس درزمینهای وقفی درهمان مکان مجداً احداث شده اند لذا در استقرار فضای آموزشی با سایرکاربری ها رعایت همجواری را ننموده اند.

با در نظر داشتن دلایلی که اظهار گردید این نتیجه حاصل می گردد که توزیع مکان – فضایی مدارس دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر مطابق با ضوابط و معیار های کاربری زمین همجوار نیست .در نتیجه فرضیه اول تأیید        واثبات می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه