سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت نظام برنامه ریزی منابع سازمان

انتظار می رود با استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان ، اطلاعات دقیق و به وقع در سطح واحد تجاری تهیه گردد و در نتیجه ، تصمیم گیری های مدیریتی بهبود یابد(پاستن و گربسکی،2001) . [1]اگر نظام برنامه ریزی منابع سازمان به درستی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و سازمانی مستقر گردد ، بهر ه وری سازمان قطعاً افزایش مییابد(برزگر و دیگران ، 1386) . به اعتقاد هیت و همکاران ، شرکت هایی که در خصوص نظام برنامه ریزی منابع سازمان ، سرما یه گذاری می کنند ، از عملکرد قویتر و مزیتهای مالی بیشتری بهره میبرند(هیت و همکاران ،2002 ، به نقل از برادلی،2008).

واگنر و نولERP  را زیربنای یک نظام تجاری قدرتمند میدانند که موجب ژرفای اطلاعات عملیاتی و وسعت اطلاعات در مورد زنجیره ارزش میشود(واگنر و نول،2006، به نقل از برادلی،2008).

با این حال ، استقرار چنین نظام هایی ، اغلب سازمانها را با چالش جدی مواجه می کند . شواهد زیادی هست که نشان میدهند بسیاری از طرحهای استقرار نظام های مذکور ، در زمان مقرر و در محدوده بودجه تعیین شده پایان نپذیرفته اند(آستین و مابرت[2] و ،2003).

برای مثال، می توان شرکت هرشی را نام برد که بر اثر اجرای نادرست طرح112 میلیون دلاری ERP درسه ماهه سوم سال1999 ، به دلیل هزینه های زیاد و ناکارا بودن نظام های ،ERP زیان عملیاتی برابر5/3 میلیون دلار داشت. دانشگاه ماساچوست و ایندیانا نیز کاهش درآمد ، هدر رفتن زمان و هزینه های زیاد ناشی از استقرار نامناسب را گزارش کرده اند.

موسکاتلو و پرانتی نشان دادند که نرخ شکست استقرار نظام مذکور ، بیش از50 درصد می باشد. ارقام و درصدهای مذکور ، متفاوت هستند ، اما روی هم رفته نشان میدهند که طرحهای فناوری اطلاعات مانند ،ERP در زمره طرح های پرمخاطره هستند(موسکاتلو و پرانتی[3] ، 2006 ، به نقل از برادلی[4]،2008).

[1] -Pasten & Gorbeski

[2]– Astin & Mabert

[3]– Moskatlo &Pranty

[4]– Bradly

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
 • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
 • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

 1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
 8. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد