سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه ریزی

برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیریت تقدم دارد، زیرا با آن اهداف سازمان تعیین می گردد و سپس راههای دستیابی به آنها تبیین میگردد(کونتز و همکاران،1980، به نقل از برادلی،2008).

هر چه برنامه ریزی منابع سازمان ، با برنامه ریزی و راهبردهای تجاری همگون و یکپارچه تر باشد ، با احتمال بیشتری استقرار یک نظام برنامه ریزی منابع سازمان موفق خواهد بود . بدین ترتیب ، یکپارچگی و همبستگی هر چه بیشتر برنامه ریزی برای منابع سازمان ، با برنامه ریزی برای فعالیت تجاری ، اثر مثبتی بر موفقیت طرح استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان دارد.

2– سازماندهی

سازمانها بایستی از منابع خویش برای دستیابی به اهداف راهبردی شان بهره گیری کنند. سازماندهی، مقولاتی مانند تعیین ساختار سازمانی، تفویض اختیارات و تبیین وظایف صف ها را پیش روی ستادها شامل میشود.

بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان عقیده دارند که نظارت تمام وقت ، بهترین روش برای پیشبرد فرایند استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان می باشد(فرانتز وهمکاران[1]،2002، به نقل از برادلی،2008).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درسازماندهی اگر نظارت بر اجرا و پیشرفت طرح استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان به مدیری واگذار گردد که تنها مسئولیت وی ، نظارت بر طرح مذکور می باشد ، آنگاه احتمال بیشتری هست که این طرح با موفقیت به اتمام برسد.

چنانچه در ساختار سازمانی ، مدیر ناظر بر استقرار نظام ، به گونه مستقیم در برابر مدیران ارشد یا هیأت مدیره پاسخگو باشد ، احتمال موفقیت در اجرای طرح استقرار نظام افزایش می یابد.

[1]– Frantz. etal

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد